Lưu ý:
Cần đảm bảo các bài kiểm tra môn học, ngôn ngữ kiểm tra và các tài liệu cần thiết bằng bản kiểm tra đầu vào mà các tổ chức liên quan sẽ phát hành.

Đại học quốc gia:

Vùng Hokaido và Tohoku:


Kitami Institute of Technology
Hokkaido University
Muroran Institute of Technology
Iwate University

Tohoku University
Akita University
Yamagata University

 

Vùng Kanto:


Tsukuba University of Technology
Gunma University
Ochanomizu University
Tokyo Institute of Technology
Yokohama National University

 

Vùng Chubu:


Nagaoka University of Technology
University of Yamanashi
Gifu University
Shizuoka University
Toyohashi University of Technology
Nagoya Institute of Technology
Mie University

 

Vùng Kinki:


Kyoto University
Wakayama University

 

Vùng Chugoku và Shikoku:


Shimane University
Yamaguchi University

Tokushima University
Ehime University
Kochi University

 

Vùng Kyushu và Okinawa:


Kyushu University

 

Đại học công lập địa phương:

Vùng Hokkaido và Tohoku:


The University of Aizu

 

Vùng Kyushu và Okinawa:


Fukuoka Women’s University
University of Nagasaki

 

Đại học tư thục:

Vùng Hokkadi và Tohoku:


Sapporo International University
Hokuyo University
Hokkaido Bunkyo University
Aomori University
Aomori Chuo Gakuin University
Sendai Shirayuri Women’s College
Miyagi Gakuin Women’s University

 

Vùng Kanto: (ngoại trừ Tokyo)


Utsumoniya Kyowa University
Jumonji University
Shobi University
Meikai University
Josai International University
Reitaku University

 

Tokyo:


Asia University
J. F. Oberlin University
Gakushuin Women’s College
Keio University
International Christian University
Kokushikan University
Sophia University
Senshu University
Soka University
Daito Bunka University
Chuo University
Teikyo University
Tokai University
Toyo University
Nihon University
Hosei University
Musashino University
Meiji University
Meiji Gakuin University
Rikkyo University

 

Vùng Chubu:


Niigata Sangyo University
Niigata University of Rehabilitation
Nagaoka University
Yamanashi Gakuin University
Matsumoto Dental University
Aichi University
Seijoh University
Nagoya University of Commerce & Business
Nanzan University

 

Vùng Kinki:


Kyoto University of Foreign Studies
Kyoto Seika University
Kyoto University of Advanced Science
Kyoto Notre Dame University
Doshisha University
Ritsumeikan University
Osaka University of Tourism
Osaka University of Economics and Law
Osaka International University
Osaka Sangyo University
Kansai University
Kindai University
Momoyama Gakuin University
Kobe University of Future Health Sciences
Otemae University
Kwansei Gakuin University
Kobe International University
University of Marketing and Distribution Sciences

 

Vùng Chigoku và Shikoku:


Okayama University of Science
Hiroshima University of Economics
Shikoku University
Tokushima Bunri University
Matsuyama University

 

Vùng Kyushu và Okinawa:


Japan University of Economics
Kwassui Women’s University
Nagasaki International University
Ritsumeikan Asia Pacific University
Okinawa University

 

Đại học chuyên nghiệp và dạy nghề:


Professional University of Information and Management for Innovation

 

Cao đẳng:


Sapporo International University Junior College
Tohoku Bunkyo Junior College
Kokugakuin Tochigi Junior College
Teikyo University Junior College
Otemae College
Shikoku University Junior College
Tokushima Bunri University Junior College
Saga Women’s Junior College
Nishikyusyu University Junior College
Nagasaki Junior College

 

Cao đẳng đào tạo chuyên nghiệp:


Sapporo School of Music and Dance・Broadcasting
Sapporo College of Design and Technology
Sendai College of Medical Health and Sports
Sendai College of ECO and Animals
Sendai College of Agritech and Culinary Technology
Sendai School of Music & Dance
Sendai College of Design and Technology
Shuto IKO College of Medical & Welfare
ESP College of Entertainment, Tokyo
Tokyo Announce Gakuin Performing Arts College
Tokyo Cool Japan College
Tokyo Designer Gakuin College
Tokyo Visual Arts College
Musicians Institute Tokyo
Tokyo College of Eco and Animals
Tokyo College of Anime and e-Sports
Tokyo Animation College
Tokyo Institute of Tourism
Tokyo Communication Arts College
Tokyo School of Business
Tokyo School of Music and Dance
Tokyo School of Music, Shibuya Campus
Tokyo Dance & Actors Performing Arts School
Tokyo Design Academy
Tokyo Design Technology Center College
Tokyo Film Center College of Arts
Tokyo Hotel・Tourism&Hospitality College
Tokyo MODE GAKUEN College of Fashion & Design
Toho Gakuen Media Technology College
Toho Gakuen Film Techniques Training College
Toho Gakuen Sound Technology College
HAL Tokyo College of Technology & Design
College of Business and Communication
Nagoya College of Medical Health
Nagoya ISEN College of Medical & Welfare
Nagoya College of ECO and Animals
Nagoya College of Agritech and Culinary Technology
Nagoya School of Music and Dance
Nagoya College of Design and Technology

Nagoya MODE GAKUEN College of Fashion & Design
HAL Nagoya College of Technology & Design
Kyoto College of Medical Health
Kyoto Computer Gakuin Kamogawa Campus
Kyoto Computer Gakuin Kyoto Ekimae Campus
Kyoto Computer Gakuin Rakuhoku Campus
Kyoto College of Design&Technology
Ueda College of Fashion
Osaka College of Animation and e-Sports
Osaka ISEN College of Medical & Welfare

Osaka College of Eco and Animals
Osaka College of Agri Tech, Horti Tech and Food Tech
OCA Osaka College of Design and Technology
Osaka School of Music
Osaka College of Dance and Acting
Osaka MODE GAKUEN College of Fashion & Design
Kansai College of Business and Languages
Osaka Hotel・Tourism&Wedding College
Syusei Technical College
ESP College of Entertainment, Osaka
Tsuji Institute of Patisserie
Tsuji Culinary Institute
HAL Osaka College of Technology & Design
Broadcasting Arts College
Kobe・Koyo School of Music and Dance
Aso Medical And Welfare Fukuoka College
Aso Foreign Language Tourism & Bridal College
Aso Architecture And Design College
Aso Business Computer Fukuoka College
Aso Business Computer Kitakyushu College
Aso Pop Culture College
Aso Beauty College
Aso College of Automotive Engineering And Technology
ESP College of Entertainment Fukuoka
Fukuoka College of Medical Health and Sports
Fukuoka College of ECO and Animals
Fukuoka College of Agritech and Culinary Technology
Fukuoka School of Music and Dance
Fukuoka College of Design and Technology
Fukuoka Hotel・Tourism&Wedding College
Akatsuka Gakuen Beauty and Design College

 

Đào tạo sau đại học:

Tư lập:


Aomori Chuo Gakuin University
Keio University
Graduate Institute for Entrepreneurial Studies
Niigata University of Health and Welfare
Otemae University Graduate School
Hiroshima University of Economics

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết